De sju budo-orden

Yoki - Mod:

Att äga det mod som krävs för att möta livets alla utmaningar med bestämt och moraliskt hjärta. Det är viktigt att mod och tapperhet inte förväxlas med högmod. För att hitta och uppnå livets mål och möta de problem som målen kan medföra är mod och tapperhet nödvändigt.

 

Jin - Medkänsla:

Ha en välvillig inställning till alla, ett storsint och medkännande sätt som grundar sig i att alla har lika värde och ska behandlas med respekt oavsett position eller situation. Det här kräver ett livslångt lärande och disciplin för att motverka de rådande fördomarna, polarisering och misstro.

 

GI - Moral:

Rätt beteende, uppförande och karaktär. "Gi" är tätt sammankopplat med rättvisa och att en person har en stark moralisk kompass som den snabbt och bestämt agerar efter i rättvisans tjänst. Den här typen av moralisk kompass kommer inte enbart från intellektuell förståelse utan kommer mer från instinkt och en intuitiv känsla för vad som är bra och rättvist.

 

Rei - Hederskodex:

"Rei" hänvisar till hederskoden och det beteende som krävs för att på ett positivt sätt bidra till familjen, dojon och samhället, med mera. Det är mycket viktigt att förstå att gott uppförande är en grundläggande skyldighet för varje individ och en stor del av vad budon vill förmedla i form av den tydligt uppbyggda hierarkiska respekten bland dess utövare.

 

Makoto - Sanning och ärlighet:

Att agera och kommunicera ärlighet i alla sammanhang, att hålla sitt ord. Stå för vad man gjort. Krävs för att skapa hållbara relationer.

 

Chugi - Lojalitet:

Det grundläggande i "Chugi" är skyldigheten att visa lojalitet mot sig själv och sin familj, andra relationer och dojon. Att alltid ha en realistisk väg till att uppnå sina mål. För att nå en sådan realistisk väg måste man vara helt ärlig och lojal mot sig sjäv.

 

Meiyo - Respekt:

"Meiyo" är summan av de sex dygderna. Genom att inneha dygderna uppnår man respekt och blir en hedervärd person. Det är inte möjligt att ifrågasätta en person med de sex dygdernas heder och självkänsla. Att svärta ned sin heder genom egen försorg ska förorsaka en stor skam för individen och ska undvikas med alla medel.

Go back to top